ვაკანსიების სიაზე გადასვლა
საბეჭდი ფორმა
გაზიარება
შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი
განაცხადის შეტანა
თანამდებობა შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი
ორგანიზაცია Wendy's
ადგილმდებარეობა თბილისი
ბოლო ვადა 1 ოქტომბერი 2020
სამუშაო გრაფიკი სრული
   
ვაკანსიის აღწერა
მოვალეობები
 • შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის აღსრულება, პროცედურების, დამხმარე დოკუმენტების მომზადება
 • ზოგადი და სპეციფიკური რისკების შეფასება
 • თანამედროვე პრაქტიკების და საკანონმდებლო ცვლილებების მუდმივი მონიტორინგი, სიახლეების დანერგვა
 • პერიოდული ინსპექტირება/მონიტორინგი, შეუსაბამობების შემთხვევაში სათანადო რეაგირება
 • ინსპექტირების ჩატარება დადგენილი პერიოდულობით სტანდარტული ჩეკ-ლისტების დახმარებით
 • დასაქმებულთათვის, მაღალი რისკის შემცველ ადგილებზე შესაბამისი ინსტრუქტაჟების შედგენა და სწავლების ჩატარება
 • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების საჭიროების განსაზღვრა, დასაქმებულთა უზრუნველყოფა და კონტროლი მათ სწორად გამოყენებაზე
 • სამუშაო სივრცესა და ადგილებზე ამკრძალავი, მაფრთხილებელი, სავალდებულო და დამხმარე ნიშნების განსაზღვრა და შესაბამისი ნიშანდება
 • ცეცხლმაქრების ვადების კონტროლი და მათი ყველასთვის ადვილად მისაღწევ ადგილას განთავსების უზრუნველყოფა
 • პირველადი სამედიცინო დახმარების საშუალებების აღწერა და კონტროლი
 • კონტრაქტორების კონტროლი კომპანიის ტერიტორიაზე სამუშაოების შესრულების დროს
 • უბედური შემთხვევის მოკვლევა, აღრიცხვა და ანგარიშგება
 • შესავალი, პირველადი, განმეორებითი და რიგგარეშე ინსტრუქტაჟების ჩატარება
 • საგანგებო კრიზისული გეგმის შემუშავება
მოთხოვნები

 • პროფესიული ან უმაღლესი განათლება
 • შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტების და ეროვნული საკანონმდებლო ბაზის ცოდნა
 • რისკების შეფასება და დოკუმენტირება
 • დასაქმებულთათვის აუცილებელი სწავლებ(ებ)ის დაგეგმვა და განხორციელება
 • საერთაშორისო ან აკრედიტებული სასწავლო კურსის სერთიფიკატი  
 • MS office პროგრამების კარგად ცოდნა (MS Excel -ის კარგად ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად)
 • ინგლისური ენის ცოდნა